חלונות סריג IR

חלונות סריג IR כמי שמשתמשים בסריקות באינפרא אדום בודאי נתקלתם בעובדה שמקומות מרכזיים לא ניתן לבדוק כגון:תאים בעלי כסוי פלסטי שכידוע אינו שקוף לאינפרא אדום.

סריג אינפרא אדום מאפשרים צפייה ברכיבים בתוך לוחות החשמל ללא סכנת התחשמלות. יתרה מזאת בעזרת סריג אינפרא אדום ניתן לבדוק תאי מתח גבוה ונמוך שעד עתה היו אטומים וסגורים ולא ניתן היה לבדוק אותם.

כדי לבצע סריקות תרמוגרפיות באופן מיטבי, יש להגיע למצב של קשר עין עם הרכיבים. בלוחות חשמל מרכזיים מותקנים כיסויי פלסטיק שהם אטומים לצילום באינפרא אדום ומונעים קשר עין מלא. חלונות סריג IR מאפשרים לנו, בעלות סימלית, לבצע בדיקות בכלהנקודות בלוח כולל במפסקים הראשיים, פסי צבירה וחיבורי כבלים ללא צורך בהסרת כיסוי הפלסטיק.

בעזרת הסריג ניתן להגדיל גם את בטיחות כוח האדם ואת אבטחת אמינות הציוד על ידי הבדיקות שקודם לא ניתן היה לבצעם.

שימושים - תאי מתח גבוה / תאי מתח נמוך שבהם הפלסטיק מסתיר

יתרונות

  • מאפשר בקרה רציפה אין צורך בניתוק חשמל
  • אין צורך להסתכן בפתיחת תאים פעילים
  • עלות רשת IR נמוכה באופן משמעותי - חיסכון כספי
    IRpic01 (1)